O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Místní akční skupina Mezilesí v partnerství s Městem Poděbrady projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady“ financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Začátek projektu se datuje k 1. 9. 2016 a jeho konec k 31. 8. 2018.

 

Do projektu bylo aktivně zapojeno 34 škol a školských zařízení. V průběhu projektu probíhalo na území ORP Poděbrady síťování hlavních aktérů ve školství a mapování současného stavu vzdělávání prostřednictvím setkávání řídícího výboru projektu, individuálních setkání s řediteli a ředitelkami škol a školských zařízení a pracovních skupin, kterých se účastnili pedagogové, rodiče a další veřejnost. Tato setkání vedla k vytvoření dokumentu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Poděbrady, který obsahuje jak analytickou část, tak popis hlavních cílů a opatření vztahujících se k současné situaci na území a akční plán na následující období.

 

Osobní jednání Řídícího výboru proběhlo ve dnech 25.10.2018, 31.3.2017, 6.10.2017 a 16. 3. 2018. Hlasování ŘV Per rollam probíhali 13. 2. 2017 a ......

 

Pracovní skupiny byly uskutečněny v následujících termínech a tématech:

3.10.2017 PS Mateřské školy 

6.10.2017 PS ZŠ, SVČ a ZUŠ

30.1.2018 PS Čtenářská gramotnost

19.2.2018 PS Matematická gramotnost

23.4.2018 PS Mateřské školy

10.5.2018 PS ZŠ, SVČ a ZUŠ

 

Projekt měl také za cíl podpořit znalostní kapacity v regionu prostřednictvím odborných seminářů, jež byly cíleně zaměřeny dle požadavků účastníků projektu. Témata vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic a seminářů pro rodiče a laickou veřejnost byla následující:

   - Hejného matematika – pro ZŠ I MŠ
   - Osobnostně sociální rozvoj – Syndrom vyhoření, Individuální práce se žákem, Emoční inteligence, Komunikace ve vztahu k vývojové psychologii
   - Čtenářské dílny
   - Aktualizace školního vzdělávacího plánu ve vztahu k legislativě
   - První pomoc - teorie poskytování první pomoci a praktický nácvik resuscitace a záchrany tonoucího (V průběhu 5 měsíců školením prošlo 256 zaměstnanců škol a školských zařízení.)
   - Kyberprostor, co v něm děti dělají a co jim hrozí

 

 

Dokument Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady

Strategický rámec MAP ORP Poděbrady

Akční plán MAP ORP Poděbrady

Akční plán MAP ORP Poděbrady II

Závěrečná zpráva o průběhu spolupráce

Agregovaný popis potřeb škol v území MAP II ORP Poděbrady - výstup podaktivity 2.7 Podpora škol v plánování