O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010695

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Celkové způsobilé výdaje: 9 871 352,40 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady. Jeho cílem je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při dalším plánování rozvoje vzdělávání. K rozvoji spolupráce v území dojde skrze budování znalostních kapacit, partnerství, informování, akčního plánování a implementaci akčního plánu současného i budoucího při využití principů komunitně vedeného plánování. Do rozvoje a aktualizace dokumentu MAP budou zapojeni relevantní aktéři z oblasti vzdělávání v řešeném území.  

 

 

Od ledna do dubna 2022 probíhala aktualizace Dokumentu Místní akční plán vzdělávání v ORP Poděbrady. Aktualizovaný dokument naleznete pod textem, stejně tak i připomínkový list k dokumentu. Pokud budete mít k dokumentu jakékoliv připommínky, vložte je prosím do připomínkového listu do 30. 6. 2022. Doplněný připomínkový list zašlete na adresu map@masmezilesi.cz. Po ukončení připomínkového řízení zveřejníme vypořádání všech připomínek na této webové stránce.

 

Za spolupráci na finalizaci dokumentu děkujeme. 

 

 

V rámci pracovní skupiny Polytechnika a EVVO jsme pro vás připravili poznávací stezku, která vás provede nejen městskou částí Polabec. 

Na procházku plnou zajímavostí a úkolů se můžete vydat během května a června 2022. Na deseti stanovištích si můžete vyzkoušet své znalosti na různá témata. K naučné stezce jsme připravili i pracovní listy pro učitele, kteří stezku mohou využít pro venkovní výuku. Níže si můžete stáhnout pracovní list a jeho vyhodnocení.

 

 

Zveme Vás na inspirativní letní školu v Poděbradech ve dnech 15.-18.srpna 2022. Škola je určena pro učitelky a učitelé z MŠ a ZŠ, vedení škol a školských zařízení. 

 

Program: 

  • eTWINNING
  • Krajský ICT metodik - implementace digitálních technologií do vzdělávání na školách
  • Učíme se venku - MŠ
  • Učíme se venku - ZŠ
  • Spolupráce s rodinou ve školním prostředí
  • Práce s agresí ve školách

 

Bližší informace získáte na map@masmezilesi.cz a na facebooku MAP vzdělávání ORP Poděbrady

 

Plakáty s dalšími informacemi jsou po rozkliknutí článku ke stažení dole

 

 

 

Vyhlášení výsledků literární soutěže Noc v ZOO

 

Do soutěže se celkem přihlásilo 190 dětí se 110 pracemi (některé práce měly více autorů). Hodnotící komise vybraly 13 autorů z každé kategorie 2. – 3. třída, 4. – 5. třída a 2. stupeň. Celkem tedy 39 výherců. Tito žáci obdrželi ve školách poukaz na přespání v ZOO Chleby, informace pro rodiče a přihlášku. Pokud jsou nemocní, předá jim poukaz učitelka až se vrátí do školy. Zbylí účastníci zařazení do soutěže obdrželi malý balíček jako poděkování za účast v soutěži.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady připravil v rámci pracovní skupiny Čtenářská gramotnost literární soutěž, jejíž hlavní cenou je přespání v ZOO Chleby. Úkolem je napsat volný literární útvar na téma Noc v ZOO. Nejlepší tvůrci poté zažijí skutečnou noc v ZOO na vlastní kůži. Své práce mohou žáci psát v rámci školní výuky ale také mimo ni. Zájemci o soutěž naleznou kompletní pravidla soutěže na facebookovém profilu MAP Poděbrady.

 

Pravidla soutěže a plakát naleznete po rozkliknutí článku dole.

 

 

 

Tato publikace vznikla z podnětu učitelů na setkání, jež uspořádala Místní akční skupina Mezilesí v rámci projektu Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II..

 

Učitelé Dějepisu a Výchovy k občanství z našeho regionu přijali výzvu vytvořit Kuchařku českých moderních dějin pro 2. stupeň základních škol. Jde o pracovní listy pro 6. a 7. ročníky a 8. a 9. ročníky s metodickými pokyny pro učitele, které obsahují inspiraci, jak moderní téma dějin žákům přiblížit. Doplňují je regionální pracovní listy. Žáci by měli poznat, že témata probíraná ve škole, měla a mají svůj odraz v nejbližším okolí. Za nejbližší okolí považujeme především správní území ORP Poděbrady, v širší míře celý okres Nymburk. Tvůrčí tým se proto nakonec rozrostl i o dva místní historiky, kteří pomohli s tvorbou a jejich odbornou korekturou.

 

Pracovní listy jsou uzpůsobeny tak, aby obsahovaly jak historické souvislosti, tak aspekty výchovy k občanství, podtrhující uvědomování si hodnot, času, systémů aj. na základě historických událostí. Učitelé mají k dispozici 21 témat moderních českých dějin. U každého zpracovaného tématu je uveden zdroj použité literatury, obrazového materiálu a doporučená literatura pro inspiraci, doporučené instituce ke spolupráci, internetové stránky. V některých případech je přiložen i odkaz na video nebo audio nahrávku, jež jsou společně s tímto dokumentem, s metodickými pokyny a pracovními listy k dispozici v elektronické podobě.

 

Metodika a pracovní listy jsou ke stažení po rozkliknutí článku dole.

 

 

 V příloze naleznete akční plán pro školní rok 2021-22.

 

 

V úterý 22.2 2022 se bude konat on-line seminář/webinář zaměřený na právní předpisy - Klíčové činnosti školy ve druhém pololetí školního roku 2021/2022, který pro nás připravila paní PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.. Seminář se bude konat ve dvou blocích. Od 9 hodin začne dvouhodinový blok pro základní školy (včetně speciálních) a od 11:30 začne blok určený pro mateřské školy. Je možné absolvovat i oba bloky (v případě smíšených MŠ a ZŠ).

 

Webinář je určen pro pracovníky/pracovnice ve vedení škol a administrativy.

Aplikace Zoom, registrace zde: Meeting Registration - Zoom

Webinář je realizován Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II.

(informační leták naleznete v přílohách - po rozkliknutí článku dole pod textem)

 

 

 

 

Na seminářích získají rodiče přehled o vývoji dětských dovedností od 2 do 6 let v oblasti hrubé a jemné motoriky, vývoje řeči a nápady na předřečové a řečové cviky.

Klinická logopedka Iva Bajtlerová Vám představí postup vývoje dítěte od prvního roku až ke školnímu věku – kdy a jakým způsobem začíná dítě uchopovat předměty, lézt, chodit, orientovat se v prostoru, ovládat své tělo a potřeby, jakým způsobem se vyvíjí řeč dítěte, kdy a jak dítě začíná kreslit, jak drží tužku a jakým způsobem se připravuje na psaní ve škole. Dozvíte se, jak vypadá fyziologický vývoj, jaké mohou být odchylky od fyziologického stavu, jak je odhalit a jak s nimi pracovat. Ukážeme si různá předřečová a řečová cvičení pro děti, která můžete používat v klidu doma. Zároveň budete moci s logopedkou řešit konkrétní problémy týkající se vývoje řeči a grafomotoriky vašich dětí.

Časy a místa konání: 

Vývoj řeči a schopnosti dětí

12.01.2022

16:00-18:00

MŠ Dymokury

26.01.2022

16:00-18:00

Poděbrady - on-line

27.01.2022

16:00-18:00

Městec Králové - on-line

09.02.2022

16:00-18:00

MŠ Libice - ZRUŠENO!

23.02.2022

16:00-18:00

Poděbrady - on-line

03.03.2022

16:00-18:00

Městec Králové - kino

24.03.2022

16:00-18:00

MŠ Opolany

30.03.2022

16:00-18:00

Poděbrady - L´aura

07.04.2022

16:00-18:00

Městec Králové - MŠ nemocnice

27.04.2022

16:00-18:00

Poděbrady  - L´aura

 

 Svou účast, prosím, hlaste nejpozději do tří dnů před seminářem na map@masmezilesi.cz.

 Další informace a přihlašování naleznete na facebooku „MAP Vzdělávání ORP Poděbrady“.

Logopedická supervize je realizována Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II. EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

(informační letáky naleznete v přílohách - po rozkliknutí článku dole pod textem)

 

Příklady dobré praxe – tvořivé semináře pro pedagožky a pedagogy mateřských a základních škol,
školních družin, školních klubů a DDM.
Na každém semináři jeden z účastníků/účastnic představí výtvarnou metodu, která se mu/jí osvědčila
ve výuce. Ostatní si metodu vyzkouší a poté ji mohou využít ve svých hodinách výtvarné výchovy,
ve družině, v mateřské škole nebo na kroužku. Představování metod je dobrovolné, je možné
se seminářů účastnit pouze jako host a inspirovat se od ostatních. Metodu si dohodneme vždy
na konci každého semináře na ten následující. Téma prvního semináře pošleme týden před jeho
konáním. MAP zajistí materiál a odborné vedení semináře.

Jednotlivé semináře se budou konat vždy od 16.00 do 17.30 ve dnech:

 

Pondělí 17. 1. 2022

Pondělí 14. 2. 2022

Středa 9. 3. 2022

Středa 13. 4. 2022

Středa 11. 5. 2022

Místo konání seminářů je Ateliér na hrázi, ulice Na Hrázi 180, Poděbrady

Zájem o účast na seminářích pošlete na e-mail: map@masmezilesi.cz (do předmětu prosím uveďte „Výtvarná výchova“). Účast na semináři je zdarma a je možné se zúčastnit pouze jednotlivých lekcí dle Vašeho výběru.

Plakát naleznete po rozkliknutí článku dole.

 

 

1 2 3 4 5  ...