O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Publicita MAS 4.2

Název projektu: 2 MAS MEZILESÍ - ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010005

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

 

Cílem projektu spolupráce je vypracovat metodiku pro hodnocení strategií MAS. Tato metodika bude sloužit nejen pro hodnocení strategií realizovaných v programovém období 2007-2013, ale i v nadcházejícím období 2014-2020. Způsob hodnocení strategie se promítne i do nově vytvářených strategií CLLD pro období 2014+.

Výstupy projektu: i) Metodika monitoringu a evaluace strategie MAS, ii) Příklady dobré a špatné praxe,  iii)  Prezentace projektu: veřejná prezentace projektu na seminářích

Místní akční skupina Mezilesí je jedním z realizátorů projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
 

Projekt realizovaný v rámci Opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

 

Cílem projektu je  získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu v územní působnosti MAS Mezilesí a zajistit tak na principu komunitního plánování aktualizovanou analýzu potřeb subjektů z rozličných sektorů v území působnosti MAS Mezilesí, strategicky určit priority pro budoucí rozvoj a vše zpracovat do adekvátní formy podkladů použitelných pro vypracování Integrované strategie území (ISÚ).

Regionální značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní region a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají, a usnadnit návštěvníkům regionu orientaci v nabízených službách. Značka „POLABÍ regionální produkt®“ byla vytvořena v rámci systému regionálních značek Domácí výrobky, který rozvíjí Asociace regionálních značek, o.s. Uděluje se výrobkům spotřebního charakteru, přírodním a zemědělským produktům, které splňují certifikační kritéria.