O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mezilesí pro období 2014 - 2020 je komplexním strategickým dokumentem, který má ambici přispět k podpoře regionálního rozvoje v našem území, přičemž jako představitelé naší "MASky" máme na mysli, že je potřeba respektovat místní podmínky.

 

Pokračování po rozkliknutí článku v přiloženém pdf souboru.

 

Srdečně vás zveme na workshop pro ředitelky a ředitele škol "Školství v SCLLD", který se uskuteční dne 9.10.2020. Workshop je pořádán za účelem výměny zkušeností ředitelek a ředitelů škol na Poděbradsku s ohledem na realizaci SCLLD 2014 – 2020 (dočerpání alokace MAS Mezilesí v PR IROP, příprava budoucí výzvy). Na workshopu budou rovněž prodiskutovány možnosti zapojení škol a financování projektů v SCLLD 2021+.

 

V příloze naleznete pozvánku a program workshopu.

 

 

Ve dnech 7.9.2020 - 8.9.2020 proběhne workshop "Reflexe a průniky: Od SCLLD 2014–2021 k SCLLD 2021+" organizovaný Místní akční skupinou Mezilesí, z.s. ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Cílem workshopu je výměna zkušeností subjektů na území MAS Mezilesí s ohledem na realizaco SCLLD 2014-2021. V rámci workshopu budou prezentovány příklady dobré praxe a proběhla reflexe dosavadních zkušeností aktérů s realizací projektů v rámci SCLLD MAS Mezilesí 2014-2020. V kontextu přípravy nové SCLLD 2021 bude prezentován a diskutován pohled odborníků z VŠE v Praze na vybrané problémy regionu. 

 

V příloze naleznete pozvánku a program workshopu.

 

  

 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mezilesí pro období 2014 - 2020 je komplexním strategickým dokumentem, který má ambici přispět k podpoře regionálního rozvoje v našem území, přičemž jako představitelé naší "MASky" máme na mysli, že je potřeba respektovat místní podmínky.

 

Pokračování po rozkliknutí článku v přiloženém pdf souboru.

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také pouze „SCLLD“ nebo pouze „Strategie“) Místní akční skupiny Meziles](také „MAS Mezilesí“ nebo pouze „MAS“) je celkovou integrovanou střednědobou strategií území vymezeného správními obvody obcí v územní působnosti MAS Mezilesí pro období let 2014 - 2020, která vychází z principů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), ze základních principů metody LEADER a dále z myšlenky dlouhodobého udržitelného rozvoje území. Pro MAS jako nositele Strategie je jejím smyslem propojit subjekty v území, jejich záměry a obecně zdroje financování těchto záměrů.

 

SCLLD je členěna do šestii základních částí:

        A. Úvod a představení místního partnerství

  1. Popis území a zdůvodnění výběru
  2. Analytická část
  3. Strategická část
  4. Implementační část
  5. Přílohy

Na SCLLD dále navazuji tzv. Programové rámce naplňující cíle strategie v kratším období a určují zdroje na jejich realizaci, přičemž by měly určit provázanost strategie a jednotlivých operačních programů. Programové rámce jsou sestaveny do  tzv. Integrovaného akčního plánu rozvoje území MAS.

V přílohách tohoto článku naleznete vždy poslední platnou verzi SCLLD. Přiložené dokumenty jsou platné k datu schválení SCLLD řídícími orgány, k 26.4.2019. Věnujte prosím pozornost zejména části 3, kde jsou v tzv. programových rámcích popsány oblasti podpory, ve kterých MAS Mezilesí vyhlašuje výzvy.

Historický kontext vývoje území 28 obcí MAS Mezilesí zachycuje dílo Mgr. Petra Šorma z Polabského muzea v Poděbradech. Pro svůj rozsah nebylo dílo použito celé v ISÚ, proto jsme rádi, že ho takto můžeme zpřístupnit.

1 2