O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

 

předkládající žádost o podporu v rámci vyhlášených výzev:

 

2. výzva MAS Mezilesí – IROP – Doprava

a

3. výzva MAS Mezilesí – IROP – Vzdělávání

 

Vloženo 26. ledna.2024

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
A. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
B. Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách

 

Příjem žádostí od pátku 26. ledna do čtvrtka 29. února 2024 prostřednictvím datové schránky (podrobné pokyny v textu výzvy MAS).

 

Datum a čas vyhlášení výzvy:        26. ledna 2024, 16:00 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře projektového záměru:            26. ledna 2024, 16:00 hodin
Datum ukončení příjmu projektových záměrů:   29. února 2024, 23.59 hodin

 

Alokace výzvy (CZV): 5 500 000,- Kč

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:      500 000,- Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:     5 500 000,- Kč

 

Text 2. výzvy MAS Mezilesí v IROP – Doprava
Příloha č. 1 Vzor projektového záměru – závazný vzor pro 2. výzvu

Příloha č.2 Interní postupy MAS pro IROP 2021-2027, verze 1, platnost od 31.10.2023

Příloha č. 3 Kritéria hodnocení pro výzvu č.2 – pro opatření Doprava

 

Územní realizace:

Místo realizace se musí nacházet na území MAS Mezilesí vymezeném ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicemi území MAS jsou nezpůsobilé.

 

Upozornění:
Všechny podaktivity musí být v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce pro 60. výzvu ŘO v IROP 2021-2027 (zde).

 

 

Podpořeny mohou být projekty:

- výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

- zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

 

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 60 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a další užitečné informace (např. prezentace ze semináře pro žadatele, kontrolní listy pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí na CRR ČR atd.).

 

 

Vloženo 26.1.2024

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi
  • Vnitřní konektivita škol
  • Školní družiny a školní kluby
  • Učebny neúplných škol

Příjem žádostí od čtvrtka 1. února 2024 do čtvrtka 29. února 2024 prostřednictvím datové schránky (podrobné pokyny v textu výzvy MAS).

 

Datum a čas vyhlášení výzvy:        26. ledna 2024, 16:00 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře projektového záměru:            1. února 2024, 00:00 hodin
Datum ukončení příjmu projektových záměrů:   29. února 2024, 23.59 hodin

 

Alokace výzvy (CZV): 5 845 292,- Kč

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:      500 000,- Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:     3 500 000,- Kč

 

Text 3. výzvy MAS Mezilesí v IROP – Vzdělávání
Příloha č. 1 Vzor projektového záměru – závazný vzor pro 3. výzvu

 Příloha č.2 Interní postupy MAS pro IROP 2021-2027, verze 1, platnost od 31.10.2023

Příloha č. 3 Kritéria hodnocení pro výzvu č.3 – pro opatření Vzdělávání

 

Upozornění:
Všechny podaktivity musí být v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce pro 48. výzvu ŘO v IROP 2021-2027 (zde).

 

Podpořeny mohou být projekty, v kterých dochází k podpoře integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech:

-        vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;

-        vnitřní konektivita škol

-        školní družiny a školní kluby

-        učebny neúplných škol;

 

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 48 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a další užitečné informace (např. prezentace ze semináře pro žadatele, kontrolní listy pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí na CRR ČR atd.).

 

 

 

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic,
B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany.

 

Příjem projektových záměrů od úterý 7. 11. do úterý 14. 11. 2023 prostřednictvím datové schránky (podrobné pokyny v textu výzvy MAS).

 

Datum a čas vyhlášení výzvy:      7. 11. 2023 v 00:00 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře projektového záměru:    7. 11. 2023 v 00:00 hodin
Datum ukončení příjmu projektových záměrů:   14. 11. 2023 ve 23:59 hodin

 

Alokace výzvy (CZV): 9 425 000,- Kč

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:      130 000,- Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  7 900 000,- Kč

 

Územní realizace:

Místo realizace se musí nacházet na území MAS Mezilesí vymezeném ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicemi území MAS jsou nezpůsobilé.

Upozornění:
Všechny podaktivity musí být v souladu s přílohou č. 9 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 61. výzvu ŘO v IROP 2021-2027.


Podpořeny mohou být projekty, v rámci kterých dochází k posílení schopnosti reakce jednotek SDH obce kategorie JPO II, III a V, kdy projekt přispěje ke:
– snížení negativních jevů mimořádných událostí
– a/nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací
– a/nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.

 

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 61 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a další užitečné informace (např. prezentace ze semináře pro žadatele, kontrolní listy pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí na CRR ČR atd.).

 

 Vybraným projektovým záměrům bude vydán pro jednání rozhodovacího orgánu Vyjádření o souladu projektového záměřru se SCLLD. Toto vyjádření bude v platnosti 30 kalendářních dnů ode dne jeho podpisu zástupcem MAS. Po tuto dobu může předkladatel podat žádost o dotaci v 61. výzvě ŘO IROP.

 

Konzultace budou stanoveny individuálně po domluvě s předkladateli projektových záměrů.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese masmezilesi@masmezilesi.cz či na telefonních číslech pracovníků MAS uvedených v textu výzvy, konkrétně:

 

Aneta Knytlová, vedoucí zaměstnankyně pro realizaci SCLLD, tel. 721 277 996

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně vás zveme na workshop pro ředitelky a ředitele škol "Školství v SCLLD", který se uskuteční dne 9.10.2020. Workshop je pořádán za účelem výměny zkušeností ředitelek a ředitelů škol na Poděbradsku s ohledem na realizaci SCLLD 2014 – 2020 (dočerpání alokace MAS Mezilesí v PR IROP, příprava budoucí výzvy). Na workshopu budou rovněž prodiskutovány možnosti zapojení škol a financování projektů v SCLLD 2021+.

 

V příloze naleznete pozvánku a program workshopu.

 

 

Ve dnech 7.9.2020 - 8.9.2020 proběhne workshop "Reflexe a průniky: Od SCLLD 2014–2021 k SCLLD 2021+" organizovaný Místní akční skupinou Mezilesí, z.s. ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Cílem workshopu je výměna zkušeností subjektů na území MAS Mezilesí s ohledem na realizaco SCLLD 2014-2021. V rámci workshopu budou prezentovány příklady dobré praxe a proběhla reflexe dosavadních zkušeností aktérů s realizací projektů v rámci SCLLD MAS Mezilesí 2014-2020. V kontextu přípravy nové SCLLD 2021 bude prezentován a diskutován pohled odborníků z VŠE v Praze na vybrané problémy regionu. 

 

V příloze naleznete pozvánku a program workshopu.